„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17)

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik (nie mogą tej roli pełnić rodzice kandydata).
Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się według zalecenia ks. Kardynała Stanisława Dziwisza na mocy Dekret o katechezie parafialnej.

 

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii – OGŁOSZENIA: 

Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej
za dar ołtarza na potrzeby parafii,
młodzieży zaś za dojrzałą postawę
podczas przygotowań i uroczystości przyjęcia sakramentu.

 

Pozdrawiam i jeśli chodzi o pytania to chętnie odpowiem na facebook.pl – ks. Krzysztof

Liturgia Sakramentu Bierzmowania

Po Ewangelii biskup rozpoczyna z proboszczem przepisany w liturgii dialog:
Kapłan:
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu
bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup:
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy
przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan:
Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania,
uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej
modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup:
Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask
oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

KANDYDACI:
Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.

 

HOMILIA
Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu.
Kończy ja w tych lub podobnych słowach:
A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą
wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali
razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Biskup:
Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i
zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup:
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z
martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj
otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę Kościoła:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą
chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

WŁOŻENIE RĄK
Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha
Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia
wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje
namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup wyciągają ręce nad kandydatami. Sam
zaś biskup mówi:
Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM
Diakon podaje biskupowi święte krzyżmo.

Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa.

Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, kandydat podchodząc do biskupa sam podaje swoje imię.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: AMEN.
Biskup: POKÓJ Z TOBĄ.
Bierzmowany: I Z DUCHEM TWOIM.