Spotkania synodalne

Zapraszamy na spotkania związane z Synodem w kościele katolickim, na których chcemy przybliżyć tematykę synodu i wspólnie porozmawiać na aktualne tematy związane z życiem kościoła i parafii:

 • członków Rady Duszpasterskiej, Grupy Caritas, zelatorów Róż Różańcowych w środę po nowennie,
 • Grupę RMW, Krąg biblijny, Wspólnotę Źródło w czwartek po Mszy wieczornej,
 • wszystkich chętnych parafian w piątek po wieczornej Mszy.

 

Przed spotkaniami zachęcamy do zapoznania się z tematami i pytaniami synodalnymi:

1.  Towarzysze podróży

 1. Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?
 2. Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?
 3. Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?
 4. Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?
 5. Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

2.  Słuchanie

 1. W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?
 2. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?
 3. Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?
 4. Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?
 5. Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

3.  Zabieranie głosu

 1. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?
 2. Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?
 3. Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?
 4. Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?
 5. Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

4.  Celebrowanie

 1. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?
 2. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?
 3. W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?
 4. Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?
 5. Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

5.  Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

 1. W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?
 2. Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?
 3. Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?
 4. W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?
 5. W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

6.  Dialog w Kościele i społeczeństwie

 1. W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?
 2. Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
 3. W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
 4. W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?
 5. Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

7.  Ekumenizm

 1. Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?
 2. Co nas łączy i jak razem podążamy?
 3. Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?
 4. Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?
 5. Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

8.  Władza i uczestnictwo

 1. Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?
 2. W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?
 3. W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);
 4. Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?
 5. Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

9.  Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 1. Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?
 2. Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?
 3. Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?
 4. Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?
 5. Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

10.  Formowanie się w synodalności

 1. W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
 2. Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
 3. Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?
 4. Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?
 5. Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?