List rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na drugi dzień Świąt Wielkanocnych

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Robert Tyrała, tradycyjnie przygotował list na drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

LIST REKTORA
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2022 ROKU

Umiłowani, Siostry i Bracia

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
(2 Kor 1,2; Ga 1,3; Flm 1,3),

słyszymy dzisiaj bardzo wyraźnie prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Naszego zbawiciela wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami (Dz 2, 32). On sam zaś przemawia do niewiast słowami: nie bójcie się … idźcie i oznajmijcie moim braciom (Mt 28, 5. 7), że powstałem z martwych, że przynoszę wam przesłanie pokoju! W sytuacji, w jakiej obecnie znalazła się Ukraina i cały świat, jakże wielkiego znaczenia nabrały słowa: pokój Wam! (Łk 24, 36). Trudne doświadczenie wielu już tygodni wojny w Ukrainie, która od samego początku nie ma najmniejszego uzasadnienia i sensu, przynagla nas do tego, aby jak najgorliwiej modlić się o pokój. A prawdziwy pokój może dać całemu światu tylko Zmartwychwstały Jezus. I gdy dziś tak wyraźnie dociera do nas Jego wołanie: pokój Wam! (Łk 24, 36), czyńmy go wobec najbliższych, ojczyzny i świata. Wiemy, że owocem Ducha Bożego jest właśnie pokój (zob. Ga 5, 22), on to powinien stanowić więź pomiędzy ludźmi (zob. Ef 4, 3). A obowiązkiem naszym winny być starania o wszystko co służy sprawie pokoju (zob. Rz 14, 19). Wierzymy, że Bóg pokoju jest z nami (zob. Rz 15, 33), a owoce sprawiedliwości sieją ci, którzy zaprowadzają pokój (zob. Jk 3, 18).

Może na co dzień niezbyt często uświadamiamy sobie jaką wartością jest pokój, a dopiero gdy go tracimy lub widmo jego straty staje się bliskie, tym goręcej go pragniemy. Nasza codzienność ma sens i rozwijamy się, gdy spełniamy nasze dobre marzenia, poszukujemy szczęścia dla siebie i innych, gdy życiem naszym rządzi prawdziwa miłość. Natomiast gdy kierujemy się w codzienności egoizmem, to tracimy wszystko nie tylko my sami, ale także inni obok nas żyjący. Tyle wylanej krwi i łez, tyle zła, chciwości, nienawiści i agresji względem drugiego człowieka. To doświadczenie wojny jest nie tylko skazą na współczesnym świecie, ale samo z siebie jest wołaniem o miłosierdzie, o miłość i o pokój, bowiem nie zazna ludzkość pokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia (Pan Jezus do s. Faustyny, Dzienniczek 699). Dlatego my w tym świętym czasie Wielkanocy z serca wszyscy wołamy o pokój i zwracamy się do Boga z ufną modlitwą: miej miłosierdzie dla nas i całego świata … Ale zaraz też za naszą modlitwą idzie nasz czyn miłości miłosiernej. Ten gest miłości, przyjęcia uchodźców i pomocy dla nich, jaki w ostatnich tygodniach okazują wszyscy Polacy jest niezwykłym świadectwem tego, co w nas najlepsze. Zdajemy dzisiaj bowiem ten egzamin z miłości i walki o pokój wszyscy razem. Uniwersytet Papieski w Krakowie szczyci się tym, że w naszej społeczności są też studenci i doktoranci z Ukrainy, oraz że nasza Fundacja św. Królowej Jadwigi im i ich rodzinom konkretnie pomaga.

Moi drodzy, Siostry i Bracia!

Na dzień naszego jubileuszu 625-lecia erygowania Wydziału Teologicznego, w styczniu 2022 roku papież Franciszek napisał: wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania … niech Uniwersytet będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku do każdego człowieka … i z troską o kształtowanie serc i otwieranie ich na to co najważniejsze … co nie przemija (papież Franciszek, 6 stycznia 2022 roku)Dlatego też staramy się ze wszystkich sił walczyć o pokój i go pielęgnować odczytując znaki czasu. Chcemy budować społeczność pełną zrozumienia, mądrości i tolerancji oraz zabiegamy o cywilizację miłości i pokoju. Dziękuję za Wasz dar serca, za Wasze modlitwy oraz ofiary, którymi wspieracie nasz Uniwersytet. Dnia 8 czerwca br. podejmujemy nowy etap życia naszego Uniwersytetu, poprzez rozpoczęcie budowy nowoczesnego kampusu dla przyszłych pokoleń, a więc dla przyszłości – mamy nadzieję – pełnej pokoju, miłości i zrozumienia. A także po to, by wyraźniej odczytać naszą akademicką dewizę wypowiedzianą przez Zmartwychwstałego Pana: idźcie i nauczajcie (Mt 28, 19). To tam właśnie na Kampusie Jana Pawła II, nasi studenci: teologii, filozofii, historii, ale także psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, nauk o rodzinie, historii sztuki, ochrony dóbr kultury, archiwistyki, turystyki historycznej muzyki kościelnej, a może także jeszcze wielu innych nowych kierunków studiów, będą pogłębiać swoją wiedzę i poszukiwać mądrości oraz uczyć się jak czynić pokój między ludźmi i w życiu kierować się miłością oraz otwierać się na to co nie przemija.

W imieniu wszystkich profesorów, pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, proszę przyjmijcie świąteczne życzenia: niech Zmartwychwstały Jezus dodaje Wam nadziei. On przynosi przesłanie pokoju i utwierdza nas w pewności, że do Niego należy ostatnie słowo, a jest to słowo miłości. On, który jest Panem dziejów i świata, jest jeszcze bliżej każdej i każdego z nas w tym trudnym czasie naszego życia. I dlatego do nas wszystkich wyraźnie mówi i niech stanie się to naszym udziałem: pokój Wam! (J, 20, 26). Niech ta nadzieja napełni Wasze serca, niech się spełni teraz właśnie.

 

ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII

Kraków, 18 kwietnia 2022 roku

II dzień świąt Wielkanocnych